ARADHANA
Poetry from the heart with a direct link to  Current Living Tirthankar Shree Simandhar Swami
 
 
Simandhar Swami na pratyaksh darshan hojo amaney
Mahavideh kshetre manushya dehaj hojo amaney
Pakhadeeshu charan pavitra nir thi nitya prabhuna
Maara rooey roova laagi jashey sevaama prabhuna
Harakhshe haiyoon tya karata darshan ey nayan na
Dhadee jashe mastak tya umange ananya sharan na
Vahi jashe ashru tya karata darshan ey prabhu na
Vahi jashe ashru tya swarup darshan karta prabhu na
Bhari jashe hridaya tya viraho viramshey prabhu na
Prabhu preme milashey tya charan ma haiyoon jhookavata
Pradesho khoolshey atma na keval darshan thaashey prabhuna
Suneey karno tharashey jya shri mukhey jharati ey deshana
Rangaashey mujh hridaya tya samovasaran na spandan ma
Keval Gnan pragatashey jya hatata antim aavaran tya
 
 
For a translation of this offering  and more information please contact
 shuddha@dadashri.org
 
To learn more about  Simandhar Swami  and  Mahavideh Kshetra
 Simandhar Swami
 
 
What is Vitarag Dharma  ?
 Mahavir Dharma
 
 
To know more about  The Gnani who had contact with Simandhar Swami
 
 The Gnani & Simandhar Swami
 
To review more poetry for Simandhar Swami
 
 Aradhana Padhya 2
 
 
 
Dada Bhagwan na Asem Jai Jaikar Ho
Simandhar Swami na Aseem Jai Jaikar Ho
 
Jai Sat Chit Anand